Thursday, December 13, 2007

๒๔. การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดย วิจักขณ์ พานิช

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มิใช่รูปแบบของการศึกษา หรือ ระบบการศึกษา แต่เน้นไปที่ “กระบวนการ” คำๆ นี้เหมือนเป็นการจุดประกายความหมายใหม่ ให้เราย้อนกลับไปหาราก คุณค่า และความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ ที่มีผลระยะยาวต่อชีวิตของคนๆ หนึ่งทั้งชีวิต สะท้อนให้เห็นกระบวนการ ความเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ นำไปสู่การตั้งคำถามอย่างถึงราก ต่อการศึกษาในระบบ ที่ได้จำกัดการเรียนรู้ให้แน่นิ่ง อยู่ในกรอบในขั้นตอน ที่ถูกจัดวางไว้แล้วอย่างตายตัว
http://contemplativedata.googlepages.com/contemplativeed.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความ, วิจักขณ์ พานิช, กระบวนการ, ไตรสิกขา, โยนิโสมนสิการ, การศึกษา

No comments: