Sunday, January 6, 2008

๖๒. หมอเยียวยาสังคม โดย วิจักขณ์ พานิช

จดหมายสนับสนุนการคัดเลือกรางวัลโนเบล สันติภาพ ต่อ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/socialshaman.pdf

Tag ทั้งหมด: โนเบลสันติภาพ, วิจักขณ์ พานิช, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, บทความ, หมอเยียวยาสังคม, ธรรมดา, วิถีพุทธ

๖๑. แก้ปัญหาโลกแบบอเมริกัน โดย วิจักขณ์ พานิช

ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก ที่ผู้เขียนได้ติดตามอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในงาน Conference of World Affairs ที่เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

http://contemplativedata.googlepages.com/americanway_final.pdf

tag ทั้งหมด: วิจักขณ์ พานิช, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, บทความแปล, โพธิสัตว์, สังคมอเมริกัน, กระแสหลัก, จักรวรรดินิยม

๖๐. เวียนว่ายอยู่ในหัว โดย เรจินัลด์ เรย์

บทความที่แสดงถึงแนวโน้มการภาวนาในบริบทของสังคมยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่กำลังพบกับปัญหาความไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของผู้ปฏิบัติ บ่อยครั้งที่เรานั่งสมาธิโดยให้ความสนใจแต่เพียงส่วนคอขึ้นไป พักจิตให้ว่ายเวียนวนอยู่ในหัว ตัดขาดจากชีวิตส่วนอื่นๆ การภาวนาจึงกลับกลายเป็นหนทางเพื่อการแยกขาดออกจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปโดยปริยาย เขียนโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

จาก “The Floating Heads” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒

http://contemplativedata.googlepages.com/floatinghead.pdf

Tag ทั้งหมด: ทวินิยม, บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เรจินัลด์ เรย์, เวียนว่าย, โกลาหล, ศักยภาพ, จิตภาวนา, กิเลส, ธรรมดา, วิถีแห่งพุทธะ

๕๙. สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่: บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช

บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในบริบทสังคมสมัยใหม่

เรื่อง : เสาวณีย์ เกษมวัฒนา

http://contemplativedata.googlepages.com/vichakinterview2.pdf

Tag ทั้งหมด: บทสัมภาษณ์, พุทธธรรม, วิจักขณ์ พานิช, โพสต์ทูเดย์, เสาวณีย์ เกษมวัฒนา, เพี้ยน, ภาวนา, บาลีสันสกฤต, ตรัสรู้, กระบวนการ, ศาสนา, จิตตปัญญาศึกษา, เรจินัลด์ เรย์, เชอเกียม ตรุงปะ, เสมสิกขาลัย, พุทธทาส

๕๘. ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตทุกขณะ โดย เรจินัลด์ เรย์

มุมมองของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ บรรยายที่ศูนย์ศัมภาละ ในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/lsacrednessineveryday.doc

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เชอเกียม ตรุงปะ, เรจินัลด์ เรย์, ศักดิ์สิทธิ์, พุทธธรรม, อิสรภาพ, ศักยภาพ, ธรรมดา, ความสิ้นหวัง

๕๗. เผาปิฏกไตรเป็นเชื้อไฟแห่งปัญญา (ตอนที่ ๒) โดย เรจินัลด์ เรย์

สิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ด้านใน ก็คือ ความรู้จะต้องไม่ถูกยื่นต่อให้กันเหมือนวัตถุ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในหัวใจแห่งคำสอน และสามารถส่งผ่านแรงดลใจนั้นไปยังศิษย์ แรงบันดาลใจนี้เองที่จะนำให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตนเอง บ่มเพาะพลังทางปัญญาทั้งจากการฟัง การใคร่ครวญด้วยใจ และการภาวนา

http://contemplativedata.googlepages.com/tripitakapt2.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เรจินัลด์ เรย์, ปัญญาสามขั้น, อริยสัจสี่, จิตภาวนา, กระบวนการด้านใน

๕๖. เผาปิฏกไตรเป็นเชื้อไฟแห่งปัญญา (ตอนที่ ๑) โดย เรจินัลด์ เรย์

บทความแปลที่ให้ความสำคัญกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เส้นทางการปฏิบัติมากกว่าความเชื่อหรือหลักธรรมทางศาสนา

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช ถักทอและร้อยเรียง
าก “Books that burn” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๔

http://contemplativedata.googlepages.com/tripitakapt1.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, หลักธรรม, เรจินัลด์ เรย์, พระไตรปิฏก, อัตตา, การเปลี่ยนแปลงภายใน