Wednesday, January 2, 2008

๔๙. นิยามธรรม โดย เรจินัลด์ เรย์

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
จาก “In a Word, Dharma” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๑

สัจธรรมหาได้มีความหมายและก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตเรา หากมันเป็นเพียงแค่การรวบรวมของหลักการทางนามธรรมแต่ในทางกลับกันหากสัจธรรมแสดงถึงประสบการณ์อันมีชีวิต เส้นทางแห่งการแสวงหาสัจธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวัง เปี่ยมไปด้วยภยันต์อันตราย ความท้าทาย และน่าหวั่นไหว แต่มันคือหนทางเดียวที่จะนำเราสู่การค้นพบความหมายแห่งการมีชีวิตอยู่ เรจินัลด์ เรย์ ให้คำอธิบายความหมายของธรรมะในแง่มุมของธรรมอันเป็นอนันต์ ธรรมในฐานะปรากฏการณ์ ธรรมในฐานะคำสอน และธรรมในฐานะเส้นทางแห่งการการฝึกตน

http://contemplativedata.googlepages.com/worddharma.pdf

No comments: