Sunday, January 6, 2008

๖๒. หมอเยียวยาสังคม โดย วิจักขณ์ พานิช

จดหมายสนับสนุนการคัดเลือกรางวัลโนเบล สันติภาพ ต่อ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/socialshaman.pdf

Tag ทั้งหมด: โนเบลสันติภาพ, วิจักขณ์ พานิช, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, บทความ, หมอเยียวยาสังคม, ธรรมดา, วิถีพุทธ

No comments: