Wednesday, January 2, 2008

๕๐. จิตวิญญาณโยคี โดย เรจินัลด์ เรย์

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
จาก “The Yogi Spirit” ในวารสาร “Dharma Life” ฉบับฤดูร้อน ปี ค.ศ. ๒๐๐๑

วิถีการปฏิบัติที่ถูกลืมของผู้สละสู่ป่านี้ถือเป็นแนวทางดั้งเดิมอย่างที่สาม เป็นแนวทางเพื่อการเข้าถึงธรรมแห่งการตื่นรู้ ควบคู่ไปกับ วิถีของพระจำวัด ( ผู้ซึ่งเน้นไปที่การศึกษาพระคัมภีร์ และการรักษาศีลข้อวินัยของนักบวช ) และ ฆราวาสผู้ครองเรือน ( ผู้ซึ่งปฏิบัติตามฆราวาสธรรม และให้ความอนุเคราห์ชุมชนสงฆ์ ) เรย์เชื่อว่า การดำเนินรอยตามเส้นทางการฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่สวนกระแส ตามอย่างเหล่าโยคีผู้สละสู่ป่า จะเป็นการสืบต่อหัวใจแห่งพุทธธรรมที่แท้จริง

http://contemplativedata.googlepages.com/yogispirit.pdf

No comments: