Wednesday, January 2, 2008

๓๘. จิตตปัญญาศึกษาหรือการศึกษาติดดี? โดย วิจักขณ์ พานิช

บทความที่เตือนให้ตระหนักถึงหลุมพรางที่จิตตปัญญาศึกษาจะต้องมองให้เห็นมิฉะนั้นก็คงเป็นเพียงการศึกษาได้แยกตัวเองออกจากความเป็นจริงที่หลากหลายในปัจเจกบุคคลโดยสมบูรณ์ และเป็นได้แค่เพียง “การศึกษาติดดี” ที่เอาไว้ใช้สำเร็จความใคร่ทางวิชาการของนักปรัชญาการศึกษากลุ่มหนึ่งเพียงเท่านั้น
http://contemplativedata.googlepages.com/goodbadeducation.pdf

Tag ทั้งหมด: การตัดสิน, บทความ, วิจักขณ์ พานิช, ภาวนา, สมมติสัจจะ

No comments: