Wednesday, January 2, 2008

๓๕. ประสบการณ์ที่แตกต่างที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ

คำบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะในช่วงหนึ่งปีแรกของวิจักขณ์ พานิช ณ การประชุมของกลุ่มจิตวิวัฒน์

http://contemplativedata.googlepages.com/naropajitwiwat.pdf

Tag ทั้งหมด: จิตวิวัฒน์, นาโรปะ, วิจักขณ์ พานิช, สวนโมกข์, จุดเปลี่ยน, เส้นทางการเรียนรู้, ศักดิ์สิทธิ์, อุดมคติ, สุนทรียสนทนา, การศึกษาแนวพุทธ, พุทธธรรม, วัชรยาน, เชอเกียม ตรุงปะ, ภาวนา

No comments: