Sunday, January 6, 2008

๕๘. ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตทุกขณะ โดย เรจินัลด์ เรย์

มุมมองของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ บรรยายที่ศูนย์ศัมภาละ ในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/lsacrednessineveryday.doc

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เชอเกียม ตรุงปะ, เรจินัลด์ เรย์, ศักดิ์สิทธิ์, พุทธธรรม, อิสรภาพ, ศักยภาพ, ธรรมดา, ความสิ้นหวัง

No comments: