Wednesday, January 2, 2008

๓๗. กึ๋น สมอง และหัวใจในจิตตปัญญาศึกษา

จุดเริ่มต้นของจิตตปัญญาศึกษาไม่ใช่เรื่องของสร้างกฎเกณฑ์ ค่านิยมทางสังคม ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความคาดหวังทางศีลธรรม หรือกระทั่งความสูงส่งทางจิตวิญญาณ แต่กลับเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการให้ความเคารพแก่ศักยภาพแห่งการเรียนรู้ของคนทุกคนอย่างไร้อคติ ปราศจากการแบ่งแยกอายุ สูงต่ำ ดำขาว มีจน ดีชั่ว ถูกผิด หัวใจของการศึกษาด้านใน มีเพียงกระบวนการการเรียนรู้และเส้นทางการฝึกตนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพภายในตนเอง จนกลายเป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์อย่างที่ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใคร

http://contemplativedata.googlepages.com/gutsandeducation.pdf

Tag ทั้งหมด: จิตตปัญญาศึกษา, บทความ, วิจักขณ์ พานิช, นาลันทา, ปฏิรูปการศึกษา, ปริญญาศึกษา, พุทธธรรม, ภาวนา, พุทธสภาวะ, ธรรมดา,

No comments: