Wednesday, January 2, 2008

๓๔. เลิกถือพุทธ โดย วิจักขณ์ พานิช

การเป็นพุทธกันเพียงแค่ชื่อ ถือกันไว้โดยไม่นำมาปฏิบัติ คงไม่ต่างอะไรจากลิงได้แก้ว ชะนีได้แหวน แทนที่จะถือๆ แขวนๆ กันไว้ จนกลายเป็นความอหังการ ที่อาจไปเกะกะระรานเพื่อนบ้านต่างศาสนาไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัว เราน่าจะเลิกถือพุทธกันเสีย แล้วหันมาลิ้มรสกับประสบการณ์ของการฝึกฝนปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธกันดูบ้าง

http://contemplativedata.googlepages.com/nobuddhist.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความ, ถือพุทธ, วิจักขณ์ พานิช, อหังการ, วิถีพุทธ, ธรรมจักร, อาณาจักร, พลังทางปัญญา, ความตื่น

No comments: