Sunday, January 6, 2008

๖๐. เวียนว่ายอยู่ในหัว โดย เรจินัลด์ เรย์

บทความที่แสดงถึงแนวโน้มการภาวนาในบริบทของสังคมยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่กำลังพบกับปัญหาความไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของผู้ปฏิบัติ บ่อยครั้งที่เรานั่งสมาธิโดยให้ความสนใจแต่เพียงส่วนคอขึ้นไป พักจิตให้ว่ายเวียนวนอยู่ในหัว ตัดขาดจากชีวิตส่วนอื่นๆ การภาวนาจึงกลับกลายเป็นหนทางเพื่อการแยกขาดออกจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปโดยปริยาย เขียนโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

จาก “The Floating Heads” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒

http://contemplativedata.googlepages.com/floatinghead.pdf

Tag ทั้งหมด: ทวินิยม, บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เรจินัลด์ เรย์, เวียนว่าย, โกลาหล, ศักยภาพ, จิตภาวนา, กิเลส, ธรรมดา, วิถีแห่งพุทธะ

No comments: