Wednesday, January 2, 2008

๓๓. ปฏิบัติบูชา โดย วิจักขณ์ พานิช

บทความที่กระตุ้นเตือนให้คนได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติบูชาแทนที่การบูชาทางวัตถุ เพื่อที่จะได้สืบสานปณิธานที่แท้จริงของเหล่าอริยธรรมาจารย์เพื่อปฏิญาณตนเป็นทาสพระพุทธเจ้า

http://contemplativedata.googlepages.com/Practicingpuja.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความ, พุทธทาส, วิจักขณ์ พานิช, สวนโมกข์, เชอเกียม ตรุงปะ, มหามุทรา, แม็กซ์ เวเบอร์, ปฏิบัติบูชา

No comments: