Wednesday, January 2, 2008

๒๗. อย่ามัวสับสนไปกับกลหลอกเด็ก โดย วิจักขณ์ พานิช

บทกวีอันเต็มไปด้วยลูกเล่น สะท้อนถึงความคิดฟุ้งซ่านล้านแปดที่เกิดขึ้นในการภาวนา ที่ผู้ฝึกจะต้องรู้เท่าทัน

http://contemplativedata.googlepages.com/trickortreat.pdf

Tag ทั้งหมด: บทกวี, ฟุ้งซ่าน, วิจักขณ์ พานิช, เชอเกียม ตรุงปะ, กลวิธีหลอกตัวเอง, ภาวนา

No comments: