Thursday, December 13, 2007

๒๖. กลืนวัฒนธรรมด้วยการศึกษา โดย วิจักขณ์ พานิช

แง่มุมของการใช้การศึกษากระแสหลักเพื่อการดูดกลืนวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลาย

http://contemplativedata.googlepages.com/assimilationined.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความ, วัฒนธรรม, วิจักขณ์ พานิช, วัตถุนิยม, ภูมิปัญญา, การกลืนทางวัฒนธรรม

No comments: