Wednesday, January 2, 2008

๓๙. ตลาดสดแห่งชีวิต โดย วิจักขณ์ พานิช

ความสดของชีวิตทุกขณะที่สูญหายไปจากสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม พร้อมๆกับตลาดสด ความสด คือ ความหมายของชีวิตบนวิถีพุทธ ชีวิตที่สดเป็นชีวิตอิสระอันเกิดขึ้นจากการกลับมาตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีสองมือ สองขา พร้อมที่จะเรียนรู้กับความจริงแห่งชีวิตอย่างตื่นรู้ในทุกวินาที ไม่ต้องวอนขอให้ใครมาช่วยรับผลของสิ่งที่เราเลือกทำ ไม่ต้องขอให้มีอะไรมาคั่นกลางระหว่างตัวเรากับประสบการณ์ตรง จะทำอะไรเราก็รับ จะผิดถูก ดีร้าย ทุกข์สุขเช่นไรก็ขอให้ได้รู้รสด้วยตัวเอง

http://contemplativedata.googlepages.com/freshmarket.pdf

Tag ทั้งหมด: ความสด, ตลาดสด, บทความ, วิจักขณ์ พานิช, วัตถุนิยม, บริโภคนิยม, วิถีพุทธ,

No comments: