Sunday, January 6, 2008

๕๗. เผาปิฏกไตรเป็นเชื้อไฟแห่งปัญญา (ตอนที่ ๒) โดย เรจินัลด์ เรย์

สิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ด้านใน ก็คือ ความรู้จะต้องไม่ถูกยื่นต่อให้กันเหมือนวัตถุ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในหัวใจแห่งคำสอน และสามารถส่งผ่านแรงดลใจนั้นไปยังศิษย์ แรงบันดาลใจนี้เองที่จะนำให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตนเอง บ่มเพาะพลังทางปัญญาทั้งจากการฟัง การใคร่ครวญด้วยใจ และการภาวนา

http://contemplativedata.googlepages.com/tripitakapt2.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เรจินัลด์ เรย์, ปัญญาสามขั้น, อริยสัจสี่, จิตภาวนา, กระบวนการด้านใน

No comments: