Sunday, November 4, 2007

๑๓. ชีวิตกับเป้าหมายและความสำเร็จ: บทสัมภาษณ์คุณโสภณ สุภาพงษ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

ชีวิตกับเป้าหมายและความสำเร็จ บทสัมภาษณ์ขนาดสั้น ที่มีขึ้น ณ สวนโมกขพลาราม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ คุณโสภณ สุภาพงษ์ ได้ให้ทัศนะในเรื่องของอุดมการณ์การทำงานเพื่อสังคม ด้วยความรู้สึกเสมือนว่าสถานที่ทำงาน คือ บ้านของเรา

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/interviewsophonsupaphong.pdf

Tag ทั้งหมด: บทสัมภาษณ์, วิจักขณ์ พานิช, โสภณ สุภาพงษ์, ธุรกิจ, ความสำเร็จ, บ้าน

No comments: