Monday, November 12, 2007

๑๘. การเปลี่ยนแปลงสังคมจากภายใน: บทสัมภาษณ์ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก โดย วิจักขณ์ พานิช

ดร.จารุพรรณ กุลดิลก ให้ทัศนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมจากภายในว่า การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย นอกจากจะต้องมาจากการเรียนรู้ให้เข้าใจความซับซ้อนของสังคมอย่างลึกซึ้ง เรายังต้องการการเปิดใจที่กว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการที่จะเรียนรู้เช่นนั้นได้ การพัฒนาด้านใน ในเรื่องมิติด้านของจิตใจ เป็นเรื่องที่จะขาดไปเสียไม่ได้

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/jarupaninterview.pdf

Tag ทั้งหมด: บทสัมภาษณ์, จารุพรรณ กุลดิลก, วิจักขณ์ พานิช, จิตวิวัฒน์, ภาวนา, หมู่บ้านพลัม, ติช นัท ฮันห์

No comments: