Monday, November 12, 2007

๑๙.คนรุ่นใหม่กับจิตวิวัฒน์: บทสัมภาษณ์ ดร.สรยุทธ์ รัตนพจนารถ โดย วิจักขณ์ พานิช

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของสสส.และแนวคิดเรื่องของการศึกษาที่ไม่แยกขาดจากเรื่องการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/asiainterview.pdf

Tag ทั้งหมด: บทสัมภาษณ์, สรยุทธ์ รัตนพจนารถ, จิตวิวัฒน์, วิจักขณ์ พานิช, สุขภาวะ, กระบวนทัศน์ใหม่

No comments: